До уваги авторів

До збірника приймаються раніше неопубліковані наукові праці теоретичного й доповідного характеру, відповідно до наступних напрямків:

 • загальні питання технологій збагачення;
 • підготовчі процеси збагачення корисних копалин;
 • гравітаційна сепарація;
 • флотація;
 • магнітна й електрична сепарація;
 • спеціальні й комбіновані методи;
 • зневоднювання й сушіння. Водно-шламове господарство;
 • усереднення й транспортування;
 • випробування й контроль;
 • автоматизація й керування процесами збагачення;
 • екологія;
 • економіка.

Статті надаються у редакцію збірника у двох екземплярах, надрукованих через два інтервали на одній стороні аркушів формату А4. Їхній обсяг не повинен перевищувати 10-сторінок, огляду – 12-ти, короткого повідомлення – 4-х сторінок. До статті додаються: реферати українською та російською мовами до 8-ми рядків та не більше 5-ти малюнків, враховуючи а, б, в.

Загальні вимоги до оформлення статті

Стаття починається із цифрового шифру УДК у верхньому лівому куті сторінки. Далі через інтервал розташовуються ініціали ( через крапку й пробіл) та прізвища авторів, причому після кожного, якщо є, учений ступінь, наприклад, І.І. Іванов, д-р (канд.) техн. наук.

Пропустивши інтервал без відступу й переносів прописними буквами наводиться назва статті. Далі через інтервал розташовуються текст статті – введення, основна частина (допускається з підрозділами), висновки, список літератури. Усі фізичні величини слід приводити в системі одиниць СІ. Цілу частину чисел від десяткової відокремлювати комою. Посилання на літературні джерела брати у квадратні дужки. Якщо є межа (інтервал) від і до, то ставиться три крапки, тобто в межі 58...

На малюнках допускаються тільки цифрові або літерні позначення. Пояснювальна інформація до малюнка розташовується у підмалюнковому підписі, наприклад Мал. 1. Конусний сепаратор.

При необхідності малюнки можна замінити таблицями або пояснити в тексті. Назва таблиць розташовується в основному тексті статті.Над таблицею праворуч друкується лише слово Таблиця та її номер (наприклад, Таблиця 1). Таблиці виконуються відкритими.

Орієнтація таблиць – вертикальна, книжкова!

Список літератури оформляється відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 7.1-84 та приводиться наприкінці статті в порядку посилання, наприклад для книги – прізвище й ініціали автора, назва книги, номер тому, місце видання й видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок, для журналу – прізвище й ініціали автора, назва статті, найменування журналу, рік видання, тому (випуск, номер), кількість сторінок від і до.

Робити посилання на неопубліковані роботи не дозволяється!

Стаття, підписана авторами (співавторами), із вказівкою прізвища, імені, по батькові, ученого ступеня, домашньої адреси, місця роботи, номерів телефонів, а також E-mail, пересилається або передається в редколегію разом з експертним висновком і внутрішньою рецензією, завіреною печаткою.

Рішення щодо публікації ухвалюється на засіданні редакційної колегії.

У текст статті може вноситися виправлення без узгодження з авторами.

Після рецензії й позитивного рішення редакційної колегії, автор подає в технічний відділ редколегії погоджений (виправлений) варіант статті в текстовому й електронному виді (дискеті, компакт-диску або електронною поштою), текстовий файл, який названий прізвищем першого автора й підготовлений у редакторі WORD 2000 (ХР або 2003).

Вимоги до оформлення електронної версії статті

Формат сторінки – А4 (21×29,7 см).

Орієнтація – книжкова.

Поля з усіх боків сторінки – 2 см.

Від країв до верхнього й нижнього колонтитула – 1,6 см.

Межрядковий інтервал – одинарний, відсутня заборона висячих рядків.

Стиль УДК:шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю, прописні букви. Після УДК пропуск інтервалу 14 пт.

Стиль перерахування авторів статті: шрифт Arial, 14 пт, напівжирний, звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю, прописні букви, спереду ініціали із крапкою, далі пробіл, прізвище. Якщо авторів декілька, то вони в перерахуванні відокремлюються комами. При наявності вченого ступеня її вказують через кому після прізвища. Не допускається відокремлювати ініціали й прізвища від учених ступенів, розташовувати їх на різних рядках або розривати при переносі на нову. Після ученого ступеня автора, якщо така є, з нового рядка, у дужках вказується країна, місто, місце роботи кожного з авторів (шрифт Arial, 10 пт, напівжирний, звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю).

Стиль тексту вчених ступенів: шрифт Arial, 10 пт, напівжирний, звичайний. Перед і після перерахування авторів – пропуск інтервалу 14 пт.

Наприклад:

І.І. ІВАНОВ, д-р (канд.) техн. наук

(Україна, Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет»),

і т.д.

Стиль назви статті: шрифт Arial, 14 пт, напівжирний, звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю. Слова переносити не допускається, назва повинна бути лаконічною та повністю відображати зміст статті. Після назви статті перед основним текстом пропустити інтервал 14 пт.

Стиль основного тексту статті: шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний, абзацний відступ 1 см, вирівнювання по ширині, автоматичне розміщення переносів, ширина зони переносу слів – 0,25 см, відсутня заборона висячих рядків.

Стиль формул: курсив, прописні й рядкові грецькі букви й символи – шрифт Symbol.

Стиль редактора формул: звичайний 14 пт, великий індекс 10 пт, дрібний індекс 8 пт, великий символ 18 пт, дрібний символ 12 пт. У випадку використання формул в окремих рядках їх необхідно відокремлювати від основного тексту й між собою інтервалом 14 пт.

Набір формул та їх складових у тексті й окремо в рядках – тільки з використанням редактора Microsoft Equation 3.0.

Змінювати розміри формул розсовуванням їх границь мишею – категорично забороняється!

Кожний рядок формули набирається окремо для можливості розташування їх складових на різних сторінках.

Підготовка малюнків: малюнки, цифрові або скановані фотографії у відтінках сірого кольору подаються в окремих стандартних графічних файлах з розширенням JPG або з використанням стандартних засобів редактори Word безпосередньо в тексті статті (меню Правка – Спеціальна вставка – Вставити об'єкт як Малюнок).

Малюнки повинні мати книжкову орієнтацію й масштаб, сумірний з розмірами сторінки формату А4.

Створення малюнків через меню Вставка – Об'єкт – Малюнок Microsoft Word. Категорично забороняється створення малюнка шляхом попереднього його формування безпосередньо в робочій області сторінки з наступним об'єднанням його складових!

Стиль назв малюнків: шрифт Times New Roman. 12 пт, звичайний, вирівнювання по центру.

Стиль підмалюнкових підписів: шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний, вирівнювання по центру.

Підготовка таблиць: назва таблиці розташована в тексті. Над нею – слово Таблиця та її номер (якщо їх більше 1) – стиль – шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний, курсив, вирівнювання по правому краю.

Стиль назв заголовка таблиці: шрифт Times New Roman, 12 (10) пт, вирівнювання по центру.

Стиль числових даних таблиць: шрифт Times New Roman, 12 (10) пт, вирівнювання по центру. Таблиця відкрита, відділення рядків один від одного лініями – відсутнє. Заголовки таблиці між собою й даними, а також стовпчики відокремлюються лініями.

Орієнтація таблиць – тільки вертикальна, книжкова!

Підготовка списку літератури: шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний. Слова "Список літератури" – після відступу від основного тексту інтервалу 14 пт (жирний, вирівнювання по лівому краю, абзацний відступ 1 див).

 Наприкінці статті після відступу інтервалу 14 пт текст: Надійшла до редколегії й дата (наприклад, Надійшла до редколегії 05.03.2007 р.),вирівнювання по правому краю, курсив. На наступному рядку в тому ж стилі текст: Рекомендована до публікації, учений ступінь рецензента, ініціали й прізвище (наприклад, Рекомендоване до публікації буд.т.зв. В.П. Франчуком).

Авторам повертається оригінал статті з виправленнями технічного редактора.

Резюме:

УДК:...- шрифт Times New Roman 14 пт, звичайний, без абзацу.

Автори А.А.,... Заголовок статті // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 200 _. - Вип.___.- С._-_: шрифт Times New Roman 12 пт, звичайний, без абзацу

Резюме повинно бути вичерпним і точно сформульованим, що містить вихідні положення та отримані висновки. Рекомендований обсяг 100-150 слів. Шрифт Times New Roman 12 пт, курсив, абзацний відступ 1 см, вирівнювання – по ширині.

Резюме повинно бути представлено українською, російською таанглійською (окремими абзацами, УДК не повторювати) мовами, включаючи й назву статті, навіть у випадку написання основного тексту російською мовою. Між варіантами резюме українською та російською мовами залишати порожній рядок.

Резюме повинне бути презентовано окремим файлом.

 

Шановні колеги! Переконливо просимо надавати електронні версії статей, оформлених відповідно до вищенаведених вимог, інакше Ви суттєво утрудняєте роботу технічного відділу редакційної колегії збірника й комп'ютерну верстку збірника.

 

Для прискорення процесу верстання статей і виходу збірника із друку наприкінці текстового файлу – короткі пояснення, адреси для переписки й контактні телефони. При необхідності технічний відділ редакційної колегії може надати послуги по підготовці текстових та графічних файлів статей. За довідковою інформацією звертатися до відповідального секретаря збірника "Збагачення корисних копалин", Машкової Тетяни Юріївни (тел. 47-03-01).

Редколегія збірника "Збагачення корисних копалин"